oxykodon 30 mg

kr1,800.00

Roxycodone 15 mg är en narkotisk smärtstillande medel. Det fungerar genom att utjämna smärtuppfattningscentret i hjärnan. Det kan också påverka andra kroppssystem (t.ex. andningsorgan och cirkulationssystem) vid högre doser

9999 i lager

Beskrivning

Vad är oxikodon 30 mg (Roxycodone)?

oxikodon 30 mg (Roxycodone) är en narkotisk smärtstillande medel. Det fungerar genom att utjämna smärtuppfattningscentret i hjärnan. Det kan också påverka andra kroppssystem (t.ex. andningsorgan och cirkulationssystem) vid högre doser.

oxikodon (Roxycodone) används för att behandla måttlig till svår smärta. Det kan användas före operation för att lugna patienten och minska rädsla. Roxicodone (Roxycodone) är inte för att behandla smärta precis efter en operation om du inte redan tog Roxicodone (Roxycodone) före operationen. Det kan också användas vid andra tillstånd som bestäms av din läkare.

Den vanliga dosen för vuxen av Roxicodone (Roxycodone) är 10 till 30 mg var 4: e timme efter behov för smärta. Dosen måste justeras individuellt beroende på svårighetsgraden av smärta, patientens respons och patientstorlek. Mer allvarlig smärta kan kräva 30 mg eller mer var fjärde timme. Om smärtan ökar i svårighetsgrad, smärtstillande är inte tillräcklig eller tolerans uppstår, kan en gradvis ökning av Roxicodone (Roxycodone) dosering krävas

oxikodon 30 mg används för:
Behandla måttlig till svår smärta. Det kan användas före operation för att lugna patienten och minska rädsla. Det kan också användas vid andra tillstånd som bestäms av din läkare.
Roxycodone 30 mg är en narkotisk smärtstillande medel. Det fungerar i hjärnan och nervsystemet för att minska smärta.

Använd INTE Roxicodone om:
du är allergisk mot någon ingrediens i Roxycodone 30 mg
du har tagit en monoaminoxidashämmare (MAOI) (t.ex. fenelzin) under de senaste 14 dagarna
du tar buprenorfin, butorfanol, nalbufin eller pentazocin
du har blockering av magen eller tarmen eller vissa svåra tarmmotilitetsproblem (paralytisk ileus)
du har svårt långsam eller svår andning, höga koldioxidnivåer i blodet (hyperkarbi) eller svår astma, eller om du får en astmaattack
Kontakta din läkare eller vårdgivare direkt om något av dessa gäller dig.

Innan du använder Roxycodone 30 mg:
Vissa medicinska tillstånd kan interagera med Roxycodone 30 mg. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du har några medicinska tillstånd, särskilt om något av följande gäller för dig:

om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar
om du tar receptbelagda eller receptfria läkemedel, örtpreparat eller kosttillskott
om du har allergier mot mediciner, livsmedel eller andra ämnen
om du har haft en allvarlig allergisk reaktion (t.ex. svårt utslag, nässelfeber, andningssvårigheter, yrsel) mot andra narkotiska smärtläkemedel (t.ex. morfin, hydrokodon)
om du har en historia av astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller andra lung- eller andningsproblem
om du har tidigare haft en huvudskada, ökat tryck i hjärnan, tillväxter i hjärnan (t.ex. tumörer), kramper eller hyperkarbi
om du har ett visst hjärtproblem (t.ex. cor pulmonale), lågt blodtryck, lever- eller njurproblem, en underaktiv sköldkörtel, ett visst binjureproblem (Addisonsjukdom), mag- eller tarmsproblem, gallblåsproblem, inflammation i bukspottkörteln ( pankreatit), en blockering av urinblåsan, en förstorad prostata, låga syrehalter i blodet (hypoxi), krökning i ryggraden (skoliose) eller blodsjukdomens porfyri
om du har haft drog- eller alkoholmissbruk, humör eller psykiska problem eller självmordstankar eller beteende
om du har dålig hälsa eller näring, låg blodvolym, uttorkning, svår dåsighet eller magsmärta, eller om du är i alkohol eller andra ämnen tillbakadragande
om du tar amiodaron, kinidin eller antidepressiva medel
Vissa läkemedel kan interagera med Roxicodone. Berätta för din vårdgivare om du tar andra läkemedel, särskilt något av följande:

Antikolinergika (t.ex. skopolamin), bensodiazepiner (t.ex. alprazolam), cimetidin, MAO-hämmare (t.ex. fenelzin), muskelavslappnande medel (t.ex. cyklobenzaprin), andra narkotiska smärtläkemedel (t.ex. morfin), fenotiaziner (t.ex. klorpromazin), sömnläkemedel (t.ex. zolpidem) eller tricykliska antidepressiva medel (t.ex. amitriptylin) eftersom risken för biverkningar som svår dåsighet, långsam eller svår andning, förvirring, svår förstoppning, problem med urinering och kramper kan öka
Azolskyddsmedel (t.ex. ketokonazol), makrolidantibiotika (t.ex. erytromycin) eller proteashämmare (t.ex. ritonavir) eftersom de kan öka risken för Roxicodons biverkningar
Buprenorfin, butorfanol, karbamazepin, nalbufin, naltrexon, pentazocin, fenytoin eller rifampin eftersom effektiviteten av Roxicodon kan minskas
Detta kanske inte är en komplett lista över alla interaktioner som kan uppstå. Fråga din vårdgivare om Roxicodone kan interagera med andra läkemedel som du tar. Kontakta din vårdgivare innan du börjar, stoppa eller ändra dosen av något läkemedel.

Ytterligare information

Kvantitet

100 Tabletter, 1000 Tabletter, 200 Tabletter, 500 Tabletter