Sibutramin 10 mg

kr1,550.00

Sibutramine 10 mg används för:

Behandla fetma. Det bör användas med en kaloridiet.

Sibutramine är ett diethjälpmedel. Det verkar fungera genom att reglera kemikalier i hjärnan som minskar hunger eller sug efter mat.

Kategori:

Beskrivning

Sibutramine 10 mg används för:

Behandla fetma. Det bör användas med en kaloridiet.

Sibutramine 10 mg är ett diethjälpmedel. Det verkar fungera genom att reglera kemikalier i hjärnan som minskar hunger eller sug efter mat.

Använd INTE Sibutramine 10 mg om:
du är allergisk mot någon ingrediens i Sibutramine 10 mg
du har en ätstörning (t.ex. anorexi, bulimi), okontrollerat eller allvarligt högt blodtryck eller ökat blodtryck i lungorna
du har tidigare haft problem med hjärta eller blodkärl (t.ex. bröstsmärta, snabb eller oregelbunden hjärtslag, hjärtattack, hjärtsvikt, härdning i artärerna eller blodkärlen, dålig cirkulation i benen) eller stroke eller kortvarig ischemisk attack (TIA) ) (minislag)
du har allvarliga lever- eller njurproblem eller du är i dialys för allvarliga njurproblem
du tar en selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI) (t.ex. fluoxetin), ett annat aptitdämpande medel, eller så har du tagit en monoaminoxidashämmare (MAOI) (t.ex. fenelzin) under de senaste 14 dagarna
du är över 65 år
Kontakta din läkare eller vårdgivare direkt om något av dessa gäller dig.

FDA-godkända läkemedel för viktminskning: Kan de hjälpa dig?
Innan du använder sibutramin:
Vissa medicinska tillstånd kan interagera med sibutramin. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du har några medicinska tillstånd, särskilt om något av följande gäller för dig:

om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar
om du tar receptbelagda eller receptfria läkemedel, örtpreparat eller kosttillskott
om du har allergier mot mediciner, livsmedel eller andra ämnen
om du har njur- eller leverproblem, hjärtproblem, högt blodtryck, blödningsproblem, glaukom med smal vinkel, gallblåsproblem (t.ex. gallsten), underaktiv sköldkörtel eller anfall
om du har en historia av psykiska problem eller humörproblem (t.ex. depression) eller självmordstankar eller handlingar
Vissa läkemedel kan interagera med sibutramin. Berätta för din vårdgivare om du tar andra läkemedel, särskilt något av följande:

Dextrometorfan, dihydroergotamin, imidazol antifungals (t.ex. itrakonazol, ketokonazol), litium, MAOI (t ex fenelzin), narkotiska smärtstillande medel (t.ex. kodin, fentanyl, meperidin), pentazocin, serotonin 5-HTs-receptor, (t.ex. fluoxetin) eller tryptofan eftersom de kan öka risken för sibutramins biverkningar, inklusive ökad risk för rastlöshet, feber, överdriven svettning, ryckningar och kramper som sällan kan vara livshotande
Efedrin eller pseudoefedrin eftersom de kan öka risken för sibutramins biverkningar, inklusive ökat blodtryck och snabb eller oregelbunden hjärtslag
Antikoagulantia (t.ex. warfarin) eftersom risken för blödning kan ökas
Cyklosporin eftersom risken för dess biverkningar kan ökas med sibutramin
Detta kanske inte är en komplett lista över alla interaktioner som kan uppstå. Fråga din vårdgivare om sibutramin kan interagera med andra läkemedel som du tar. Kontakta din vårdgivare innan du börjar, stoppa eller ändra dosen av något läkemedel.
Hur man använder sibutramin:
Använd sibutramin enligt anvisningar från din läkare. Kontrollera etiketten på medicinen för exakta doseringsinstruktioner.

En extra bipacksedel finns med sibutramin. Prata med din apotekspersonal om du har frågor om den här informationen.
Ta sibutramin via munnen med eller utan mat.
Om inte annat anges av din läkare, bör sibutramin tas på morgonen för att undvika sömnproblem.
Om du saknar en dos sibutramin, hoppa över den glömda dosen och gå tillbaka till ditt vanliga doseringsschema. Ta inte två doser på en gång.
Ställ din vårdgivare alla frågor du kan ha om hur du använder sibutramin.

Viktig säkerhetsinformation:
Sibutramin kan orsaka yrsel eller suddig syn. Dessa effekter kan vara värre om du tar det med alkohol eller vissa mediciner. Använd sibutramin med försiktighet. Kör inte eller utför andra eventuellt osäkra uppgifter förrän du vet hur du reagerar på det.
Drick inte alkohol eller använd läkemedel som kan orsaka dåsighet (t.ex. sömnhjälpmedel, muskelavslappnande medel) medan du använder Sibutramine 10 mg; det kan öka deras effekter. Fråga din apotekspersonal om du har frågor om vilka läkemedel som kan orsaka dåsighet.
Förändringar i kostvanor och ökad träning är viktiga delar av ett framgångsrikt viktminskningsprogram. För att bibehålla din idealvikt bör dessa förändringar fortsätta livet. Följ riktlinjerna som ges av din läkare eller dietrådgivare.

Serotoninsyndrom eller neuroleptiskt malignt syndrom (NMS) -liknande reaktioner är möjligen dödliga syndrom som kan orsakas av sibutramin. Din risk kan vara större om du tar sibutramin med vissa andra läkemedel (t.ex. ”triptaner”, MAO-hämmare, antipsykotika [t.ex. aripiprazol, risperidon]). Symtom kan inkludera agitation; förvirring; hallucinationer; koma; feber; snabb eller oregelbunden hjärtslag; darrning; överdriven svettning; inkoordination; styva muskler; blodtrycksförändringar; och illamående, kräkningar eller diarré. Kontakta din läkare omedelbart om du har något av dessa symtom.
Sibutramine 10 mg kan öka risken för stroke, hjärtattack eller liknande problem. Risken kan vara större om du har haft hjärtproblem.
Labtest, inklusive blodtryck, puls och viktövervakning, kan utföras medan du använder Sibutramine 10 mg. Dessa tester kan användas för att övervaka ditt tillstånd eller se efter biverkningar. Var noga med att hålla alla läkarmöten och laborationer.
Använd en effektiv födelsekontrollmetod när du tar 10 mg Sibutramine.
Använd inte sibutramin till ELDERLIGA patienter äldre än 65 år; säkerhet och effektivitet hos dessa äldre patienter har inte bekräftats.
Sibutramine 10 mg ska inte användas till barn yngre än 16 år; säkerhet och effektivitet hos dessa barn har inte bekräftats.

PREGNANCY och BROSTFODNING: Om du blir gravid, kontakta din läkare. Du måste diskutera fördelar och risker med att använda Sibutramine 10 mg medan du är gravid. Det är inte känt om detta läkemedel finns i bröstmjölk. Amma inte medan du tar Sibutramine 10 mg.
När de används under långa perioder eller i höga doser, utvecklar vissa människor ett behov av att fortsätta ta Sibutramine 10 mg. Detta är känt som HÄNDELSE eller beroende.

Möjliga biverkningar av sibutramin:
Alla läkemedel kan orsaka biverkningar, men många människor har inga eller mindre biverkningar. Kontakta din läkare om någon av dessa vanligaste biverkningar kvarstår eller blir besvärande:

Ryggont; förstoppning; yrsel; torr mun; influensaliknande symtom; huvudvärk; ökad eller minskad aptit; ledvärk; illamående; nervositet; smärtsam menstruation; rinnande näsa; sömnlöshet; öm hals; orolig mage; svaghet.

Sök genast läkare om någon av dessa SVÄRLIGA biverkningar uppstår:
Allvarliga allergiska reaktioner (utslag, nässelfeber, klåda, andningssvårigheter; täthet i bröstet, svullnad i munnen, ansiktet, läpparna eller tungan; ovanlig häsighet); agitation; ångest; suddig syn eller andra synförändringar; förändring i mängden urin; bröst, vänster arm eller käken; klumpighet; förvirring; svårt att andas; desorientering; spänning; ögonsmärta; svimning; snabb eller oregelbunden hjärtslag; hög feber; ökad svettning; stora, oföränderliga elever; förlust av medvetande; humör eller mentala förändringar (t.ex. depression, mani, psykos, självmordstankar eller självmordsförsök); domningar i en arm eller ett ben; ensidig svaghet; rastlöshet; kramper; svår eller ihållande yrsel, huvudvärk eller svaghet; frossa; andnöd; magont; svullnad i fötter, vrister eller ben; darrningar; ovanliga blåmärken eller blödningar; kräkningar.

Detta är inte en komplett lista över alla biverkningar som kan uppstå. Om du har frågor om biverkningar, kontakta din vårdgivare. Ring din läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar.

Om OVERDOSE misstänks:
Kontakta omedelbart ditt lokala giftkontrollcenter eller akutmottagning. Symtomen kan inkludera snabb eller oregelbunden hjärtslag; svår eller ihållande yrsel eller huvudvärk.

Korrekt lagring av sibutramin:
Förvara sibutramin vid 25 ° C i en tätt stängd behållare. Kort lagring vid temperaturer mellan 15 och 30 grader C är tillåtet. Förvaras borta från värme, fukt och ljus. Förvara inte i badrummet. Förvara sibutramin utom räckhåll för barn och borta från husdjur.

Allmän information:
Om du har några frågor om Sibutramine 10 mg, tala med din läkare, apotekspersonal eller annan vårdgivare.
Sibutramine ska endast användas av den patient som det föreskrivs för. Dela inte det med andra människor.
Om dina symtom inte förbättras eller om de blir värre, kontakta din läkare.
Rådfråga din apotekspersonal om hur du kastar oanvänd medicin.
Denna information ska inte användas för att avgöra om man ska ta sibutramin eller något annat läkemedel eller inte. Endast din vårdgivare har kunskap och utbildning för att bestämma vilka läkemedel som passar dig. Denna information stöder inte något läkemedel som säkert, effektivt eller godkänt för behandling av någon patient eller hälsotillstånd. Detta är bara en kort sammanfattning av allmän information om sibutramin. Den inkluderar INTE all information om möjliga användningar, anvisningar, varningar, försiktighetsåtgärder, interaktioner, negativa effekter eller risker som kan komma att gälla för sibutramin. Denna information är inte specifik medicinsk rådgivning och ersätter inte information du får från din vårdgivare. Du måste prata med din vårdleverantör för fullständig information om riskerna och fördelarna med att använda Sibutramine 10 mg

Ytterligare information

Valj kvantitet

100 Kapslar, 200 Kapslar, 500 Kapslar